Polityka firmy

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (ChangeMakers Artur Król, ul. Smocza 26/93, 01-041 Warszawa). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

1. Serwis www.changemakers.pl jest prowadzony przez firmę:
ChangeMakers Artur Król
ul. Smocza 26/93
01-041 Warszawa
NIP: 959-158-00-62, REGON: 292820426,
nr wpisu do ewidencji: 453706
KONTO BANKOWE: 72 1050 1025 1000 0091 4386 6268
dalej określane „Sprzedajacym”.

2. Kupujacym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Przedmiotem oferty sprzedającego są usługi szkoleniowe (edukacyjno-kulturalno-rozrywkowe) z zakresu rozwoju osobistego oraz rozwoju biznesowego.

4. O ile szczegółowe informacje w opisie danego szkolenia nie mówią inaczej, uczestnicy wszystkich szkoleń oświadczają, że w żadnej formie nie będą ich utrwalać i nagrywać.

5. W przypadku ciągłego nieodpowiedniego zachowania uczestnika, firma ChangeMakers może poprosić go o opuszczenie szkolenia otwartego za zwrotem proporcjonalnej części pieniędzy. W przypadku szkoleń zamkniętych kwestia ta jest odpowiednio ujęta w podpisywanej umowie.

6. Firma ChangeMakers może odmówić każdemu możliwości skorzystania z jej usług bez podawania przyczyn.

7. Firma ChangeMakers ani żaden z jej pracowników nie są w jakikolwiek sposób odpowiedzialni za to, w jaki sposób i z jakimi skutkami korzysta się z naszych technologii, produktów i usług.

8. Seminaria i warsztaty mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny. Nie stanowią one żadnej formy psychoterapii i nie mają na celu jej zastąpienia. Jeśli Klient korzysta z pomocy psychoterapeuty, psychiatry lub coacha, wysoce sugerowane jest poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie przy okazji rejestracji na szkolenie.

9. Warsztaty, coachingi i szkolenia przeznaczone są dla osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą w nich brać udział wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W niektórych przypadkach dostęp do szkoleń dla osób niepełnioletnich może zostać dodatkowo ograniczony.

10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności usługi z umowa zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

12. W przypadku niezgodności usługi z umowa, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

13. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

14. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

15. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnego zakupu usługi szkolenia w tzw. przedpłacie jest dokonanie wpłaty za rezerwacje miejsca na szkoleniu. Po upłynięciu terminu przedpłaty, ta opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna (za zachowaniem ustawowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy). Jeśli uczestnik nie będzie w stanie skorzystać ze szkolenia w wybranym terminie, istnieje możliwość skorzystania ze szkolenia w innym terminie lub przekazania prawa do udziału w szkoleniu innej osobie. W cenę usługi szkoleniowej zakupionej po terminie przedpłaty wchodzi opłata rezerwacyjna w wysokości 50% (z zachowaniem ustawowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy).

16. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie możne być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

17. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni droga elektroniczna (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

18. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Polityka Firmy. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

19. W niektórych witrynach internetowych BeyondNLP.pl można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sad właściwy miejscowo i rzeczowo.Wersja 1.0 (Warszawa, 10.02.2014)


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Operatorem serwisu internetowego działającego pod domeną www.changemakers.pl jest ChangeMakers z siedzibą ul. Smocza 26/93 (01- 041 Warszawa), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr: 453706, o nr NIP: 9591580062, nr REGON: 292820426. Serwis BeyondNLP.pl obsługuje, lub w jej imieniu jest obsługiwanych wiele witryn internetowych, spośród których wybrane umożliwiają rejestrację użytkowników lub przekazanie informacji osobistych. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez BeyondNLP.pl oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości w tym
zakresie.

Wszelkie dane i informacje dot. użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych a także innymi przepisami. Changemakers.pl jako administrator oraz właściciel portalu podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.
1. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych.
a) dane osobowe
Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Beyondnlp.pl usług. Rozróżniamy dwie kategorie zbieranych  danych, dane podstawowe oraz dane rozszerzone. W zakresie danych podstawowych zbieramy i przetwarzamy jedynie następujące dane użytkownika:
1) imię i nazwisko ew. nazwa,
2) adres e-mail,
dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.
dane rozszerzone (oprócz ww. danych):
3) adresu zamieszkania, dane statystyczne, nr. telefonu
4) w przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub innych jednostek organizacyjnych – dodatkowo nazwę firmy, jej
adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.
Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, może być jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.
b) informacje o komputerze (dane eksploatacyjne) dla celów statystycznych
Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerach www.changemakers.pl i są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela serwisu i posiadający upoważnienie udzielone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

2. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom.
Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez serwis wiadomości wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres artur@changemakers.pl Dane mogą być usunięte z bazy, z zachowaniem jednak tych, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa do wykonania umowy lub w celach księgowych albo bezpieczeństwa. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych. Pozostawienie tych danych ma na celu ochronę serwisu w przypadku ewentualnych roszczeń (dla celów dowodowych).

4. Do czego używane są zebrane informacje?
Serwis wykorzystuje zebrane informacje do prowadzenia swoich witryn oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, do obsługi próśb o pomoc techniczną, do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług changemakers.pl, produktów i usług od wybranych partnerów, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo.

5. Pliki cookie
W niektórych witrynach internetowych changemakers.pl można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.

changemakers.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.Wersja 1.0 (Warszawa, 10.02.2014)